Business Lease

Whistleblowing

Společnost BUSINESS LEASE s.r.o. (dále jen „Společnost“) zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve spojení se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která pro Společnost vykonává nebo vykonávala jinou obdobnou činnost. Může jít například o jednatel Společnosti, osobu samostatně výdělečně činnou poskytující dodávky nebo Služby Společnosti, stážistu či dobrovolníka apod.

Oznámení také může podat uchazeč o zaměstnání nebo jinou obdobnou činnost.

Společnost přijímá anonymní oznámení.

Jak oznámení na protiprávní jednání podat?

Oznámení na protiprávní jednání lze podat prostřednictvím interního oznamovacího systému přístupného na adrese https://www.faceup.com/c/ncdq99c7 . Tento systém umožňuje písemné a ústní oznámení.

Oznámení můžete také podat osobně u příslušné osoby po předchozím sjednání schůzky.

Kdo jsou příslušné osoby?

Společnost jmenovala k řešení oznámení tyto příslušné osoby:

Barbora Horká, e-mail: b.horka@businesslease.cz

Externí oznamovací systém

Pokud se oznámení týká porušení povinnosti podle zákona č. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML povinnosti“), je externím oznamovacím systémem výlučně systém zřízený Finančním analytickým úřadem, kontakt pro podání oznámení lze najít na https://fau.gov.cz/.

Ve všech ostatních případech je externím oznamovacím kanálem systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz). Ministerstvu nelze v žádném případě oznamovat protiprávní jednání, které se týká porušení AML povinností.

Pro efektivní řešení doporučujeme primárně využít interního oznamovacího systému, jak je uvedeno výše.