Business Lease

Whistleblowing

Společnost BUSINESS LEASE s.r.o. (dále jen „Společnost“) zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve spojení se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která pro Společnost vykonává nebo vykonávala jinou obdobnou činnost. Může jít například o jednatel Společnosti, osobu samostatně výdělečně činnou poskytující dodávky nebo Služby Společnosti, stážistu či dobrovolníka apod.

Oznámení také může podat uchazeč o zaměstnání nebo jinou obdobnou činnost.

Společnost přijímá anonymní oznámení.

Jak oznámení na protiprávní jednání podat?

Oznámení na protiprávní jednání lze podat prostřednictvím interního oznamovacího systému přístupného na adrese https://www.faceup.com/c/ncdq99c7 . Tento systém umožňuje písemné a ústní oznámení.

Oznámení můžete také podat osobně u příslušné osoby po předchozím sjednání schůzky.

Kdo jsou příslušné osoby?

Společnost jmenovala k řešení oznámení tyto příslušné osoby:

Barbora Horká, e-mail: b.horka@businesslease.cz

Externí oznamovací systém

Pokud se oznámení týká porušení povinnosti podle zákona č. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML povinnosti“), je externím oznamovacím systémem výlučně systém zřízený Finančním analytickým úřadem, kontakt pro podání oznámení lze najít na https://fau.gov.cz/.

Ve všech ostatních případech je externím oznamovacím kanálem systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz). Ministerstvu nelze v žádném případě oznamovat protiprávní jednání, které se týká porušení AML povinností.

Pro efektivní řešení doporučujeme primárně využít interního oznamovacího systému, jak je uvedeno výše.

Tento web využívá soubory cookies

Využíváme soubory cookies, abychom Vám poskytli co nejlepší služby, neustále se zlepšovali a zapamatovali si Vaše preference pro další návštěvy. Klinutím na tlačítko "Akceptovat vše" souhlasíte s používáním všech souborů cookies. Tlačítkem "Odmítnout nepovinné cookies" souhlasíte s používáním pouze mandatorních souborů. Zde se můžete dozvědět Více o cookies a nastavení soukromí.