Business Lease

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kategorie

Obecná ustanovení

Společnost BUSINESS LEASE s.r.o. se sídlem Radlická 714/113a, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 71 025 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47000 (dále též jen “BL“) jako správce osobních údajů podává následující informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Cíl prohlášení

Tímto dokumentem bychom vás rádi informovali o způsobu jakým společnost Business Lease pracuje s vašimi osobními údaji, jaká data o vás sbíráme a k čemu je potřebujeme. Při zpracovávání vašich osobních údajů se řídíme nařízením evropského parlamentu a č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Na úrovni právního řádu České republiky se dále řídíme platnými vnitrostátními zákony.

V naší společnosti pracujeme s osobními daty několika skupin subjektů údajů. Každá skupina vyžaduje odlišné podmínky a přístupy. Respektujeme různorodost potřeb, a proto jsme nadefinovali podmínky pro každou skupinu zvlášť. Pokud máte zájem o bližší informace o typech sbíraných dat a účelech jejich zpracování pro skupinu, do které se řadíte, vyhledejte podrobné informace dle vašeho zájmu pomocí kliknutí na odkaz výše.

Kde získáváme osobní údaje?

Společnost Business Lease zpracovává Vaše osobní údaje, pokud jste jí je poskytli, pokud byly získány z veřejně dostupných zdrojů nebo pokud je poskytl nájemce našich vozů nebo uživatel našich služeb. Pro bližší informace pro skupinu subjektu údajů, do které se řadíte, vyberte prosím svoji skupinu kliknutím na odkaz výše.

Proč máme vaše osobní údaje a proč je zpracováváme?

Pro uzavření a plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s vámi nebo společností, pro kterou pracujete, spravujeme vaše osobní údaje. Osobní údaje používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat, dokumentovat a řídit průběh obchodního vztahu, plnit naše smluvní povinnosti či provádět fakturaci nebo platby, pořizovat statistiky a vyhodnocování (reporting), jakož i vyřizovat stížnosti. Můžeme vás kontaktovat v souvislosti s konkrétními obchodními příležitostmi, které vyplynuly z naší vzájemné komunikace. Osobní údaje také používáme k zasílání informací o poskytovaných službách a ke zlepšování našich služeb a marketingu.

Pokud jste nám za tím účelem poskytli své údaje přes formulář na našich webových stránkách, budeme Vám na základě tohoto souhlasu zasílat náš newsletter.

Jestliže jste OSVČ zpracováváme osobní údaje pro účely plnění smlouvy a jejího uzavření. Pokud jste zástupci obchodního partnera nebo potenciálního obchodního partnera nebo jste potenciální obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, kterým je plnění smluvního vztahu s vaší společností anebo obchodní jednání. V některých případech nám může zpracování osobních údajů ukládat zákon. To se týká například účetních a daňových povinností (musíme uchovávat faktury, na kterých mohou být vaše údaje).

Pro bližší informace pro skupinu subjektu údajů, do které se řadíte, vyberte prosím svoji skupinu kliknutím na odkaz v horní části této webové stránky.

Jaká data zpracováváme?

Pokud vás zajímá přesný výčet sbíraných údajů a jejich účelů zpracování vzhledem ke skupině subjektu údajů, do které se řadíte, vyberte prosím svoji skupinu kliknutím na odkaz výše.  Níže je stručný výčet všech druhů osobních údajů, které BL sbírá a účelů pro sběr těchto dat.

BL zpracovává tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o osobním a majetkovém stavu v souvislosti s výkonem zaměstnání a jiné činnosti nebo v souvislosti s posouzením bonity klienta

 • Emailovou komunikaci

 • Záznamy hovorů Linky služeb

 • Video záznamy na ploše Centra pro vrácení vozidel / Půjčovny vozů (Peroutkova, Praha)

 • Cookies – Informace o využívaných cookies jsou zpracovány samostatně ZDE

Zákonné důvody zpracování osobních údajů

Výše jsme obecně uvedli účely zpracování osobních údajů a typy údajů, které zpracováváme. Každá informace týkající se Vašich osobních dat musí být také podložena zákonným důvodem zpracování. Níže jsou vyjmenovány zákonné důvody relevantní pro společnost Business Lease.

 • Plnění právní povinnosti

Shromažďování některých dat nám ukládá zákon (například zákon o účetnictví).

 • Plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost dotčeného klienta

Informace jsou využívány pro plnění požadavků, ke kterým se BL smluvně zavázal. Poskytování osobních údajů je v těchto případech smluvním požadavkem a je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemusí dojít k uzavření smlouvy nebo může být ztížena komunikace účastníků smlouvy a poskytování služeb.

 • Ochrany svých oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob

Některé informace nejsou smlouvou přímo definovány nicméně je BL nebo partneři potřebují pro naplnění vašich požadavků. Jde například o telefonní čísla řidičů pro poskytnutí služby vyzvednutí vozidla, nebo zajištění ochrany majetku před odcizením, zpronevěrou, zničením nebo poškozením (například silniční motorová vozidla a související vybavení).

 • Zlepšování kvality, optimalizace služeb a marketing

K zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům dochází na základě oprávněného zájmu správce. V případě, že si objednáte službu od BL, může údaj o uvedené e-mailové adrese sloužit také pro zasílání obchodních sdělení a informací. Jedná se např. o upozornění pro včasnou výměnu pneumatik, svolávací akce, vylepšení stávajících služeb apod.

Zasílání marketingových sdělení můžete jednoduše odmítnout. V každém e-mailu obsahujícím marketingové sdělení je uveden odkaz, na který v případě, že si již nepřejete dostávat tato sdělení, postačí pouze kliknout. Následně Vám již nebudou zasílána žádná marketingová sdělení.

Jestliže dosud nejste našim zákazníkem, potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat marketingová sdělení Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Váš souhlas potřebujeme i k zasílání NewsLetteru s marketingovými sděleními, informací o produktech, akčních nabídkách, nabídce nových služeb, soutěžích a společenských akcích pořádaných, spolupořádaných nebo podporovaných BL, zasílání cen výhercům soutěží.

Kdo je kromě BL příjemcem osobních údajů?

Abychom pro vás mohli zprostředkovat objednané služby, některé údaje sdílíme s našimi partnery. Business Lease v převážné většině svých vztahů vystupuje v roli správce osobních údajů.  Někteří z našich partnerů jsou v roli zpracovatelů jiní taktéž v roli správců. Z těchto rolí a vzájemných vztahů vychází různé povinnosti i odpovědnosti.

Tabulka níže obecně popisuje strukturu vztahů mezi společnostmi. Níže můžete najít podrobnější popis jednotlivých druhů příjemců.

Zpracovatel Správce
Odpovědnost Předáváme jen nezbytně nutné údaje potřebné pro zprostředkování služby. Se zpracovateli máme jasně sjednané podmínky zpracování vašich údajů a odpovědnost za vaše data leží na BL. Předáváme pouze nezbytně nutné údaje, nicméně často se vás ještě správce sám doptá na dodatečné informace. Odpovědnost za vaše data nesou oba správci. I se správci máme nastavená pravidla tak, aby byla vaše data řádně zabezpečena.
Druh příjemce Outsourcovaná řešení Servisy a silniční asistence
Dodavatelé vozidel, externí půjčovny a školící centra
Auditorské společnosti
Pojišťovny a zprostředkovatelé
Finanční instituce a rejstříky
Subjekty dle právního předpisu

Outsourcovaná řešení

Některé služby vám poskytujeme skrze naše partnery. Společnosti, se kterými spolupracujeme, vůči nám vystupují v roli zpracovatele. Jde o organizace specializující se na určitou oblast. Sdílíme s nimi převážně kontaktní údaje na řidiče z důvodů komunikace.

Takto spolupracujeme se společnostmi zajišťujícími:

 • evidenční kontroly,

 • průzkum spokojenosti řidičů,

 • call centrum pro přímý marketing,

 • vyhodnocení stavu vozidla,

 • vrácení vozidla,

 • poskytovatelé webových služeb (sběr dat přes elektronický formulář)

Servisy, silniční asistence

Některá data jako jméno, email a telefonní číslo sdílíme se servisy a asistenčními firmami proto, aby vás mohli kontaktovat a řešit vaši aktuální situaci. Kontaktní osoby od vás často sbírají další potřebné informace. Servisy a silniční asistence jsou vůči nám v roli správce. Za vaše data odpovídají všichni zúčastnění správci. Bližší informace o vašich hovorech s asistenčními linkami viz kapitola „Jak pracujete s telekomunikačními zařízeními a kamerami?“ níže.

Dodavatelé vozidel, externí půjčovny a školící centra

I dealeři, externí půjčovny vozidel a školící centra (škola smyku aj.) vystupují vůči BL v roli správce. Předáváme jim převážně kontaktní údaje na řidiče z důvodu předání vozidla nebo domluvení schůzky.

Auditorské společnosti

V BL se provádí finanční a interní audit. Snažíme se nepředávat osobní údaje, ale v případě, že jsou osobní data součástí finančních dokladů, je sdílení nutné.

Pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění

V případě pojistné události jsou data potřebná k likvidaci pojistné události předávána pojišťovně nebo brokerům tedy zprostředkovatelům, kteří pojistnou událost likvidují.

Společnost Business Lease spolupracuje s několika pojišťovnami, které jsou vyjmenované níže. Pojišťovny zveřejňují své pojistné podmínky, kde se vyjadřují i ke zpracování osobních údajů.

Každý řidič je povinen se seznámit s pojistnými podmínkami pojišťovny, která poskytuje pojištění auta, kterým jezdí!

Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven jsou dostupné v sekci „Dokumenty ke stažení“ na našem webu ZDE. Společnost Business Lease spolupracuje s těmito pojišťovnami:

 • Allianz

 • Generali

 • MetLife

Subjekty dle právního předpisu

Tam, kde má BL podle právního předpisu povinnost předat osobní údaje sám od sebe nebo na jejich žádost, osobní údaje v minimálním rozsahu předáváme. Jedná se například o  orgány činné v trestním řízení, orgány finanční správy a exekutory.

Data uvnitř skupiny Business Lease

Business Lease CZ je součástí skupiny Business Lease operující i v dalších zemích Evropy. Centrála společnosti se nachází v Holandsku. Veškerá data, se kterými v České Republice pracujeme, se ukládají na servery v naší holandské centrále. Tato data slouží pouze k potřebě pracovníků v České Republice. Data nejsou analyzována ani zpracovávána zahraničními kolegy.

Jak pracujete s telekomunikačními zařízeními a kamerovými záznamy?

Call centrum

Společnost Business Lease pro účely odbavení vašich požadavků kromě vlastního call centra spolupracuje i s externími call centry. Jedná se call centra asistenčních služeb. Pro odbavení vašich požadavků v případě silniční asistence nebo údržby využíváme externích dodavatelů, kteří jsou specialisty v oboru. Na naše partnery se buď dovoláte přímo, nebo na ně můžete být přesměrováni. Pokud jste se dovolali jednomu z partnerů, nebo jste na ně byli přepojeni, dovolali jste do call centra daného partnera. Během vašeho hovoru, budete upozorněni, že hovor může být nahráván.

Váš hovor může být nahráván pro účely reklamace a správného vyřízení Vašeho požadavku. U nás v Business Lease mají k nahrávkám přístup pouze oprávnění zaměstnanci a uchovávají se po dobu jednoho měsíce. I externí call centra Vás mohou nahrávat, nicméně nad jejich nahrávkami nemáme žádnou kontrolu.

Externí call centra asistencí jsou v pozici správců osobních údajů. Pokud máte zájem o bližší informace, prosím kontaktujte jednotlivé poskytovatele asistenčních služeb dle vaší potřeby.

Služby silniční asistence na čísle +420 840 350 450 poskytuje Business Lease, s.r.o. prostřednictvím prověřených externích dodavatelů, kterými jsou: Europ Assistance s.r.o., ÚAMK a.s.

Službu objednávky údržby či opravy vozidla na čísle +420 840 840 500 poskytuje Business Lease, s.r.o. prostřednictvím prověřených externích dodavatelů, kterými jsou: ELIT CZ, spol. s r.o., SERVIND s.r.o., AG Experts s.r.o.

Správa převzetí vozidla na čísle +420 724 556 655 poskytuje Business Lease, s.r.o. prostřednictvím prověřeného externích dodavatele, kterým je společnost DEKRA CZ a.s. Hovory se společností Dekra nejsou nahrávány.

Kamerové záznamy

Na kamery u nás narazíte pouze v Centru pro vrácení vozidel (Peroutkova ul., Praha 5), kde zároveň sídlí i Půjčovna vozů a autobazar. Kamery snímají prostor s vystavenými vozy z důvodu ochrany majetku BL. Nahrávka je uchovávána 7 dní. Po uplynutí této lhůty je nahrávka smazána. Nahrávky nejsou účelově zpracovávány. Záznam se analyzuje pouze v případě, že došlo k poškození vystaveného majetku a je zjistit příčinu.

Po jakou dobu jsou osobní údaje uloženy?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, nebo po dobu uloženou zákonem. Data sesbíraná pro účely likvidace škody mažeme po vyřešení a likvidaci pojistné události. Pro bližší informace pro skupinu subjektu údajů, do které se řadíte, vyberte prosím svoji skupinu kliknutím na odkaz dle vašeho zájmu v horní části stránky.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních a marketingových zpráv, budou osobní údaje uloženy po dobu, na kterou byl v konkrétním případě udělen souhlas. Pokud při udělení souhlasu není výslovně stanoveno, na jakou dobu je udělen, má se za to, že byl udělen na 12 měsíců. Pokud souhlas odpadl, mohou být osobní údaje dále zpracovány pouze za účelem a do vypořádání případných vzájemných práv vzniklých do odpadnutí souhlasu.

Jaká mám vůči BL práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V případě, že budete chtít uplatnit některé z vašich práv, nebo budete mít jakýkoli dotaz týkající se vašich osobních údajů, které ve společnosti Business Lease zpracováváme, kontaktujte nás na emailové adrese: osobniudaje@businesslease.cz.

Vůči společnosti Business Lease můžete uplatnit následující práva vycházející z nařízení GDPR:

 • Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů má právo na odvolání svého souhlasu, pokud v minulosti svůj souhlas BL dal.

 • Právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na přenositelnost údajů

 • Právo na omezení zpracování

 • Právo vznést námitku proti zpracování

 • Právo na výmaz osobních údajů

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud BL nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal při výkonu svých práv, má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel.: +420 234 665 111, webové stránky http://www.uoou.cz/

Toto prohlášení bylo vydáno dne 25. 5. 2018

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.